Nevelési elvek

“A gyermek legfőbb joga, hogy gyermekéveit gyermekként élje meg. A felnőttnek pedig legfontosabb kötelessége, hogy a gyermeki jogokat elismerje, elfogadja és saját szülői, gondozói, nevelői minőségében ezeknek az érvényre jutását teljes erővel támogassa.”
/Gyermeki jogok és szükségletek nyilatkozata./

Nevelésünk eredményességének alapja a gyermek-felnőtt érzelmekre épülő szeretetteljes kapcsolata, a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével.

Tiszteletben tartjuk a családok belső szokásait, ügyeit. A kölcsönös bizalom eredményeképpen a család legbensőbb dolgairól is lehetnek információink. Ezeket az információkat csak a gyermekek nevelésére használjuk fel, egyébként titokként kezeljük.

Miután az utánzás a gyermeki tanulás alapvető formája, ezért az óvónő modell szerepe kiemelkedő jelentőségű. Az óvónő érzelmi, beszéd és viselkedés kultúráltsága állandó minta a gyerekek számára. Ehhez igazítjuk az óvoda többi dolgozójának viselkedését is.

Az óvodai nevelőmunkát áthatja a gyerekek egyéni különbségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás és nagyfokú tolerancia.
A nevelés valamennyi területén a következetesség elvét nélkülözhetetlennek tartjuk.

Vállalt feladatunk , hogy élményekben részesítsük az óvodánkba járó gyerekeket, és mindezt úgy, hogy az érzelmi biztonságot is megteremtjük számukra.
Óvodánkban otthonos, derűs, szeretetteljes légkört biztosítunk, ahol a gyerek személyiségének teljes kibontakoztatása a cél, a gyerek az elsődleges, a tisztelet, a megbecsülés, a pozitív érzelmi töltés a meghatározó, a sajátos nevelési igényű gyermek szocializációja megvalósulhat.
A gyerekek ellenőrzésénél, értékelésénél mindig a pozitívumokból indulunk ki, ezt erősítjük. Nem azt hangsúlyozzuk, hogy mit nem szabad, hanem azt, hogy mi mindenből választhat.
A közös élmények, a sokszínű tevékenységek, a társas kapcsolatok alakítása mind-mind érték. A játék áthatja az egész napot, még a tanulást is és a munkavégzést is. Jelen van a mindennapos mesélés, verselés, élményt nyújtó közös éneklés, táncolás, rajzolás, kézművesség a természetes anyagokkal (vessző, szalma, nád, agyag), és a drámajáték is. Az élményhez szabadság is párosul. A szabadság abban rejlik, hogy a gyerekek olyan tevékenységet választhatnak, amihez éppen kedvük van. A gyerekek kíváncsiságának állandó ébrentartásával, az önálló tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtésével, a felfedező ismeretszerzés feltételeinek biztosításával érhetjük el, hogy a gyerekek pozitívan álljanak a külső világ megismeréséhez.
Kirándulásainkkal nemcsak élményhez juttatjuk a gyerekeket, hanem gyakorlási lehetőséget is teremtünk a viselkedési kultúra gyakorlásához, a természeti és társadalmi környezetünk védelméhez, valamint közösséggé formálódásukat, szocializálódásukat is segítjük. Az átélt élmény, tapasztalatszerzés. Az óvónőknek az a feladatuk, hogy a tapasztalatokat rendezzék, ismételjék, megszilárdítsák. Ez a tanulás.
Célunk, hogy a szülőket, gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtés irányába vezetjük, ezért minden lehetőséget biztosítunk a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében. Az óvodai élet teljes ideje alatt szem előtt tartjuk, hogy a nevelés valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy spontán, vagy irányított módon tanuljon a gyermek.
Elveink egyike: együttműködünk a lakossággal, figyelünk igényeikre.